IMG_9844IMG_9841

L’edifici de la Seu del Districte de l’Eixample, data de l’any 1893 i va ser dissenyat
per l’arquitecte municipal Pere Falqués. És d’estil neo-medievalista amb moltes
referències gòtiques, com les tres arcades ogivals del vestíbul o l’ornamentació de
les obertures del balcó principal. Són de gran interès les reixes de ferro del
xamfrà. Originalment, la façana estava coronada per un pinacle metàl·lic que ja no
existeix. Modernament, l’edifici va ser objecte d’una primera reforma els anys
1986-1989 i una posterior al 1993-1995.
En l’actualitat, l’edifici està horitzontalment dividit en cinc plantes situades pel
damunt de la rasant del carrer: Plantes baixa, altell i pisos primer, segon i tercer.
El terrat conforma una coberta plana transitable en la que s’ubiquen les unitats
compressores de la instal·lació de climatització. L’accés a l’interior es realitza pel
xamfrà d’orientació sud entre els carrers d’Aragó i Bruc.
Administrativament, la Seu és l’eix central de tot el conjunt d’edificis destinats a
albergar els diferents equipaments i serveis municipals del Districte de l’Eixample
i, com a cap i casal del Districte, alberga, entre d’altres, les oficines de la
Regidoria, Presidència i Gerència, així com els departaments de llicències,
inspecció, comunicació i els serveis jurídics.
Com a edifici, la Seu disposa, com a elements de comunicació vertical, dos nuclis
d’escala independents i un ascensor per a tota l’alçada de l’immoble, més una
scala noble que uneix el vestíbul de planta baixa amb la sala d’actes de la planta
altell, així com petits patis per al pas de les instal·lacions. Horitzontalment, a totes
les plantes hi ha espais d’ús comú com són: distribuïdors, passadissos, serveis
higiènics i cambres tècniques i a més d’aquests àmbits, la distribució de l’edifici
per usos i plantes es la següent:
– Planta baixa: Vestíbul d’accés principal, àrees d’administració i de promoció
econòmica, sales d’espera i d’atenció al públic, i despatxos de “Barcelona Activa” i
del “Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades” (SOAPI).
– Planta altell: Departaments de via pública i de comunicació.
– Planta primera: Sala d’actes i les oficines i despatxos de Regidoria, Presidència i
Gerència.
– Planta segona: Departaments d’administració, jurídic i de patrimoni, i despatxos
dels caps de divisió i dels departaments d’administració, jurídic i serveis.
– Planta tercera: Office-menjador i zones 1, 2 i 3 dels departaments de llicències i
inspecció.